Uitnodiging ALV zaterdag 4 november 15:00 - 17:00

Beste leden van ASV,

Ik schrijf het onderstaande op woensdagavond 11 oktober. Helaas kon de voor vanavond geplande ALV niet doorgaan. We hebben als bestuur te optimistisch gekeken naar de voorbereiding van het maken van de begroting; we wilden de ALV ook graag houden voor de start van de trainingsavonden op het ijs. Dat kan nu dus niet meer. Op de bestuursvergadering van gisteravond hebben we besloten om de ALV dan ook niet op een doordeweekse avond te houden maar op een zaterdag zodat net als in juni velen van jullie aanwezig kunnen zijn.

De nieuwe datum is zaterdag 4 november. We hebben voor het eind van de middag gekozen, van 3 tot 5, zodat het mogelijk is nog wat na te borrelen. Gezellig en nuttig, denken wij.

De agenda van de ALV zal bestaan uit de punten die op de vergadering in juni onbesproken zijn blijven liggen. Maar twee thema’s willen we indringend bespreken: 1) de financiële toekomst van de vereniging en 2) het gebrek aan vrijwilligers in met name bestuurlijk opzicht.

Wat de financiën betreft zal onze penningmeester een begroting voorleggen voor het lopende jaar, maar ook een meerjarig perspectief voor de jaren 2018-2019 en 2019-2020 zal aan de ALV worden voorgelegd. Het is ons als bestuur nu al duidelijk dat er op dit gebied geen sprake kan zijn van “ongewijzigd beleid” en we behoefte hebben aan een fundamentele discussie met de leden over de principes die in onze toekomst het financiële beleid (gaan) bepalen. De documenten zullen uiterlijk 28 oktober voor jullie beschikbaar zijn.

Wat de vrijwilligers betreft heeft de recente oproep van ons een klein aantal reacties opgeleverd waarmee het urgente probleem van de voorbereidingen van natuurijs wel van de baan is. Dat is fijn en we zijn degenen die zich gemeld hebben dankbaar. Maar als bestuur ervaren we dat de organisatie van de vereniging op te weinig schouders rust en daardoor voor deze mensen ook te zwaar is. Ons model ASV 2020 is gebaseerd op het samenwerken in teamverband van veel mensen.
In de afgelopen periode zijn nieuwe mensen aan de slag gegaan binnen de diverse teams en hun inzet is geweldig, maar het zijn er te weinig. Het implementeren van het principe “vele handen maken licht werk” loopt naar ons idee niet goed.

Voor het organisatorisch- bestuurlijke werk hebben we echt meer mensen nodig om de kwaliteit van de organisatie te borgen. Die kwaliteit staat op dit moment al onder druk (het op het laatste moment afblazen van de ALV van vanavond is daar ook een teken van) en zal in kritisch vaarwater komen als zich niet meer mensen zullen inzetten voor bestuurlijk-organisatorische werkzaamheden. Op de ALV willen we daar met jullie indringend over van gedachten wisselen, want wij vinden het geen probleem van “Het Bestuur” maar van de hele vereniging.

Wij hopen dan ook velen van jullie op de ALV van 4 november te mogen ontmoeten om in goed overleg plannen te maken, die de financiële en organisatorische continuïteit van de vereniging zullen zal waarborgen.

Namens het bestuur
Bert Groot Roessink, voorzitter