Sportief coachen en gewenste omgangsvormen

ASV-beleid omtrent een sociaal veilig sportklimaat en preventie van seksuele intimidatie, pestgedrag en discriminatie

Inhoud

ASV-beleid omtrent een sociaal veilig sportklimaat en preventie van seksuele intimidatie, pestgedrag en discriminatie 

Inleiding

Gedragsregels

Gewenst en ongewenst gedrag

Iedereen is welkom bij ASV!

Pestgedrag

Discriminatie

Seksuele intimidatie

Verklaring omtrent gedrag

Overeenkomst met trainers/begeleiders

 

Inleiding

In september 2016 is de training Sportief Coachen georganiseerd voor trainers van ASV vanuit een meer pedagogische perspectief, met als rode draad het creëren van een aanspreekcultuur binnen de vereniging. De training is verzorgd door het NOC*NSF.

Tijdens de eerste bijeenkomst is gestart met maatschappelijke tendensen die van invloed zijn op verenigingen en wat dit vraagt van verenigingen. Van hieruit is een gezamenlijk kader vastgesteld  wat voor vereniging ASV wil zijn. Tijdens de tweede bijeenkomst is gedefinieerd wat een aanspreekcultuur binnen de ASV betekent. Vervolgens zijn van hieruit gezamenlijke kernwaarden  geformuleerd die de aanspreekcultuur binnen de ASV rechtvaardigen. Deze zijn vertaald naar een gedragscode en daarvan afgeleide regels en afspraken

Kernwaarden Sportief coachen:

Sportiviteit:

 • Plezier, als een ander wint/ als jezelf wint
 • Elkaar waarderen
 • Elkaar aanmoedigen
 • Omgaan met verlies en winst
 • Haal het maximale uit jezelf als vrijwilliger, deelnemer, trainer en bestuurder 
 • Erken/accepteer je meerdere
 • Elkaar helpen om beter te worden
 • Respectvol omgaan met jury en vice versa

Deze kernwaarden zijn van belang voor de ASV-sporters om te sporen vanuit een veilig klimaat. De trainer wordt geacht dit klimaat te bevorderen en te koesteren.

De gedragscodes (voor leden en trainers) én de kernwaarden sportief coachen (voor trainers) vormen de basis van de ASV afspraken binnen een sociaal veilig sportklimaat.

Binnen ASV zijn er twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld die door leden kunnen worden benaderd als zij contact willen over grensoverschrijdend gedrag. De taak van deze vertrouwenscontactpersoon is dan om met het lid te kijken wat de beste weg is om te bewandelen. Dit kan zijn dat het verenigingslid contact zoekt met een vertrouwenspersoon van de NOC-NSF, aangifte doet bij de politie of een andere weg bewandelt. De vertrouwenscontactpersoon gaat niet zozeer zelf met het probleem aan de slag maar wijst de weg. De contactgegevens zijn vermeld op de website.

 

Gedragsregels

Gedragsregels vormen een uitgangspunt voor het gedrag binnen de vereniging. De relatie tussen trainer en sporter is in de sport erg belangrijk. Daarom is het belangrijk dat ASV gedragsregels vaststelt. Het vaststellen van gedragsregels en het bekendmaken laat zien dat ASV werk maakt van een sociaal veilig sportklimaat en het tegengaan van seksuele intimidatie en discriminatie wat preventief werkt. Gedragsregels maken het gemakkelijker om binnen ASV een aanspreekcultuur te versterken. Het is belangrijk dat iedereen die  betrokken is  bij ASV op de hoogte is van de gedragsregels.

 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van

NOC*NSF d.d. 15 november 2011.

 

Gewenst en ongewenst gedrag

bron: https://knsb.nl/sociale-veiligheid/ongewenst-gedrag/

Iedereen is welkom bij ASV!

Iedereen moet zich welkom voelen en met plezier sporten bij ASV. Binnen onze vereniging houden de leden zich aan de gedragsregels en zijn ze alert op ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag wordt onderling bespreekbaar gemaakt en met bestuur, leden en vertrouwenscontactpersonen om het veilige en sportieve sportklimaat binnen de vereniging te waarborgen.

Onder ongewenst gedrag verstaan we al het gedrag dat we niet willen zien binnen de vereniging: pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Pestgedrag

Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn kinderen min of meer aan elkaar gewaagd. Het gebeurt in een veilige sfeer. Pesten is bedreigend en systematisch. Bij pestgedrag voelt een kind zich ongelukkig:

 • door de confrontatie met vervelend of agressief gedrag;
 • doordat het buitengesloten wordt.

Hoe herken je pesten?

Soms zie je dat kinderen worden uitgescholden, vernederd of fysiek belaagd. Maar vaak is pestgedrag niet zichtbaar. Je ziet dan wel dat een sporter:

 • meer teruggetrokken is;
 • zich angstig en onzeker gedraagt;
 • niet meer enthousiast meedoet in het team of de groep.

Pestgedrag vindt niet alleen op of rond de sportlocatie plaats, maar ook online via social media.

Discriminatie

Discriminatie is een vorm van uitsluiting, vijandige bejegening, bedreiging of geweld op basis van herkomst, kleur, ras, godsdienst of seksuele gerichtheid van de ander. Als ASV-schaatsvereniging staan we open voor iedereen die wil sporten, ongeacht zijn achtergrond en fysieke (on-) mogelijkheden. Discriminatie is een gevoelig onderwerp, maar spreek elkaar desondanks aan op deze vorm van ongewenst gedrag. Als iemand niet aangesproken wordt, lijkt het alsof discriminerend gedrag binnen ASV acceptabel is. Wat begint met enkele foute grapjes kan uitmonden in een onveilige sfeer waarin mensen niet langer plezierig sporten.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt helaas ook voor binnen sportverenigingen. Denk aan trainers of verzorgers die seksuele toenadering zoeken bij jeugdsporters en hen misbruiken. Het kan gaan om kleine vormen, om seksueel getinte opmerkingen, maar ook om structureel misbruik. Als het zich voordoet kan het voor de slachtoffers en de sportomgeving ingrijpende gevolgen hebben. Bij seksuele intimidatie is het van groot belang aparte maatregelen te nemen. De vertrouwenscontactpersonen van ASV spelen hierbij een belangrijke rol. Bespreek dit ongewenste gedrag altijd met één van hen.

Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen om als trainer, begeleider of vrijwilliger te werken. Door het NOC*NSF wordt aangeraden om vrijwilligers, trainers, begeleiders die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking  een verklaring omtrent gedrag (VOG) te laten overleggen. Een vrijwilligers sportorganisatie kan zich aanmelden voor de Regeling Gratis VOG.

(Nieuwe) ASV trainers of begeleiders, die met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking  sporten, moeten een VOG overleggen aan het ASV bestuur.

Overeenkomst met trainers/begeleiders

Met de trainers/begeleiders worden jaarlijks met trainers/begeleiders het overeenkomsten afgesloten. In de overeenkomst worden de trainingstijden, de afgesproken financiële vergoeding vastgelegd en wordt opgenomen dat de gedragsregels bekend zijn en zullen worden nageleefd. Het bestuurslid, die belast is met de contacten met de trainers en begeleiders zorgt voor het opstellen en ondertekenen van de overeenkomst.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van ASV d.d. 24 maart 2021.

PDF-versie van het document:

randomness